Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 《 輪鬮轉 》

《 輪鬮轉 》


火車欲行  行鐵枝

人生欲過  看互開

火車有來  亦有去

好額大運  免風神

散赤困苦  免失志

南北二路  火車影

東西二邊  輪鬮轉

無管幾時  又幾分

只要致心  來打拼

最後嘛有  阮ㄟ站

 

心情鬱卒時

來唱一首《丟丟銅》 

火車行到伊都

阿末伊都丟

唉唷磅空內

磅空的水伊都

丟丟銅仔伊都

阿末伊都

丟仔伊都滴落來

 

雙腳踏到伊都

阿末伊都丟

唉唷台北市

看見電燈伊都

丟丟銅仔伊都

阿末伊都

丟仔伊都寫紅字

 

人地生疏伊都

阿末伊都丟

唉唷來擱去

險給黑頭伊都

丟丟銅仔伊都

阿末伊都

丟仔伊都挵半死

 

借問公園伊都

阿末伊都丟

唉唷對都去

問著客人伊都

丟丟銅仔伊都

阿末伊都

丟仔伊都我不知

 

拖車走到伊都

阿末伊都丟

唉唷拖我去

去到公園伊都

丟丟銅仔伊都

阿末伊都

丟仔伊都摸無錢

 

拖車大哥伊都

阿末伊都丟

唉唷免生氣

明年還你伊都

丟丟銅仔伊都

阿末伊都

丟仔伊都有甲利

 

【草根的台灣話】
鐵枝 (thih-ki): 鐵軌。好額 (hó-gia̍h):闊綽
風神 ( hong-sîn ):炫耀。散赤 (sàn-tshiah): 赤貧
輪鬮 (lûn-khau): 輪流。無管 (bô-kuán):不管
致心 (tì-sim): 用心。鬱卒 (ut-tsut): 抑鬱