Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 《 咁「ㄟ擱發」(ECFA)? 》

《 咁「ㄟ擱發」(ECFA)? 》

弓蕉飽飽
稻仔芳芳
阿公真歡喜
阿媽笑喙面
長長一大季
豐收秋尾時
 
逐家攏講起
台灣大代誌
欲簽「會閣發」(ECFA)
有人講好  有人看衰
做穡人毋知佗位去?
草根仔按怎過日子?
向望政府鬥張持
毋通等彼日
弓蕉袂飽
稻仔無芳
日子歹過
一切空空了然時
 
【 草根的台灣話 】
弓蕉(kin-tsio/kim-tsio/ king-tsio):香蕉。向望(ǹg-bāng):巴望。
按怎(án-tsuánn/án-nuá/án-ná):怎麼。鬥(tàu)::幫忙
張持(tiunn-tî):留意 。了然(liáu-jiân):枉然