Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 《 蒜味 土味 人情味 》

《 蒜味 土味 人情味 》

【草根e台灣話】蒜頭(sòan-thâu):蒜頭。人情(jîn-chêng):人情