Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 加貝精撮治討海郎

加貝精撮治討海郎

【草根e台灣話】加貝(ka-poe):蚌殼。撮治(cheh-tī):戲弄。討海的(thó-hái-ê):漁夫