Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 鹿港e國寶鼓仔燈

鹿港e國寶鼓仔燈


【草根e台灣話】鹿港(Lo̍k-káng):鹿港。國寶(kok-pó):國寶。鼓仔燈(kó͘-á-teng):花燈