Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 少女e青春鼓手

少女e青春鼓手

【草根e台灣話】少女(siàu-lí):少女。青春(chheng-chhun):青春