Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 福德祠有庇佑

福德祠有庇佑

【草根e台灣話】福德祠(hok-tek-sû):土地公廟。庇佑(pì-iū):庇佑