Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 家己種作真滋養

家己種作真滋養

【草根e台灣話】家己(ka-kī):自己。種作(chèng-choh):栽種。滋養(chu-ióng):滋養