Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 歇睏來鬥參共

歇睏來鬥參共

【草根e台灣話】歇睏(hehⁿ-khùn):休息。鬥參共(tàu-saⁿ-kāng):幫忙