Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 戶碇前曝蒜頭

戶碇前曝蒜頭

【草根e台灣話】戶碇腳( hō͘-tēng-kha):門口。蒜頭(sòan-thâu):蒜頭