Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 馬年蒜頭真歹價

馬年蒜頭真歹價

【草根e台灣話】蒜頭(sòan-thâu):蒜頭。好價數(hó-kè-siàu):好價格