Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 清心e尪閣桌

清心e尪閣桌

【草根e台灣話】清心(chheng-sim):虔誠。尪閣桌(ang-keh-toh):供桌