Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 腳伐lia̍h齊

腳伐lia̍h齊

【草根e台灣話】腳伐(kha-ho̍ah):腳步。lia̍h齊(lia̍h-chôe):對齊