Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 《 阮公ㄟ土豆園 》

《 阮公ㄟ土豆園 》


足久足久gín囡仔時
阮公定講起:
頂開花,下結子
塗豆芳吱吱
豬跤箍 滾爛爛
塗豆來做伴
塗豆芳,豬跤爛
大人囡仔流喙瀾
 
阮公塗豆園
毋知值幾仙錢
啥知
汗水直直流
無要緊
種塗豆  食塗豆
予恁逐家食甲
老~老~老~~
 
【草根的台灣話】
足久(tsiok-kú) : 很久。Gín囡仔時(gín-á-sî ): 小時候
芳( phang ):芳香。流喙瀾 (lâu-tshùi-nuā ) : 流口水
塗豆( thô-tāu ):花生