Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 《 一路‧一車‧一人 》

《 一路‧一車‧一人 》

--獨夜無伴守燈下
清風對面吹
十七八歲未出嫁
遇著少年家--
 
一首《望春風》
自少年唱到老
翁婿放阮先走
序細仔拆伙灶
咳!
天無轉 地轉
地無轉 人轉
路閣按怎彎斡
無阮人生路坎坷
車閣按怎生鉎
阮雙跤踏穩嘛會行
 
--聽見外面有人來
開門共看覓
月娘笑阮憨大呆
予風騙毋知。--
 
【草根的台灣話】
 
遇著:(搪著tn̄g-tio̍h)
翁婿(ang-sài) : 丈夫。序細(sī-sè/sī-suè) : 子孫
拆伙灶(thiah-hé-tsàu) : 分家
按怎(án-tsuánn) : 怎樣。彎斡(uan-uat):曲折
坎坷(khám-khia̍t) : 崎嶇坎坷。生鉎(sinn-sian) : 生銹