Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 《 足 》

《 足 》

阮毋知 世界有偌大
飛過千公里
穿過澎湖溝
來到姐妹仔欣羨的寶島
初來雖然人頭生
思念親像七里香
多謝有厝邊兜鬥相共
大家官待阮像查某囝
一路行來艱苦路
這時已成台灣新婦
只望兩个寶貝囝
一日一日讀冊
一冬一冬大漢
佇這咧所在
阮所愛的 台灣
 
【草根的台灣話】
人頭生(lâng-thâu-tshinn ): 人生地疏;
厝邊兜(tshù-pinn -tau ):左鄰右舍;鬥相共 (tàu-sann-kāng):幫忙;
大家官( ta-ke kuann ):公婆