Window size: 1600 x 860 Viewport size: 1600 x 761 沈芯菱-草根台灣臉譜: 金城邊仔角e古早物

金城邊仔角e古早物

【草根e台灣話】邊仔角(piⁿ-á-kak):角落。古早物(kó͘-chá-mi̍h):古物